Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.feelthebeauty.gr συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική αυτή, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση των Ιστοσελίδων feelthebeauty. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, καθ’ οιονδήποτε χρόνο με ή χωρίς ειδοποίηση. Προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα feelthebeauty, θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα feelthebeauty μετά την καταχώριση των τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.

Απαγορευμένες Χρήσεις
Η ιστοσελίδα feelthebeauty ανήκει στην feelthebeauty η οποία έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία της. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας feelthebeauty αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δύναται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατά τους νόμους άλλων χωρών. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, φόρτωση, απόσπαση, επίδειξη, αποστολή ή μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας feelthebeauty, εκτός αν ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος ότι επιτρέπεται. Παρά τα ανωτέρω, δικαιούσθε να κατεβάσετε υλικό για δική σας, αυστηρά προσωπική, μη εμπορική χρήση, με εξαίρεση το υλικό που θέτουμε στη διάθεση των αντιπροσώπων ή των Sales Leaders της feelthebeauty. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό τον όρο ότι συμφωνείτε να τηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο αναφέρεται, ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε στοιχεία της ιστοσελίδας feelthebeauty, ή στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας feelthebeauty, καθώς επίσης και να περιλαμβάνετε σε κάθε τέτοιο υλικό που κατεβάζετε τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί σημάτων και τυχόν απαγορεύσεις. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υλικό που έχετε κατεβάσει για εμπορικούς σκοπούς. Τροποποίηση των στοιχείων ή χρήση των στοιχείων για οιοδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της feelthebeauty ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το ” feelthebeauty ” και τα λοιπά σήματα, επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών και προϊόντων και λογότυπα της feelthebeauty που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα feelthebeauty είναι σήματα της σελίδας feelthebeauty. Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα σήματά μας ή άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα feelthebeauty, εκτός αν ρητά ορίζεται τούτο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Πίνακας Ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Η feelthebeauty μπορεί να παρέχει διάφορα στοιχεία (features) σε τμήμα της ιστοσελίδας της (αναφερόμενο εφεξής ως Interactive Medium “Μέσο Αλληλεπίδρασης”), όπως πίνακες ανακοινώσεων ή λειτουργίες/υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται να υποβάλλετε οιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, εκδηλώνει μίσος, υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, πορνογραφικό, βλάσφημο, αισχρό, αναξιοπρεπές, με ρητές σεξουαλικές αναφορές, ή το οποίο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αντικειμενικά θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, θα γεννούσε αξιώσεις αστικής ευθύνης ή θα παραβίαζε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο. Παρακαλείστε να μην υποβάλλετε στοιχεία τα οποία προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας άνευ της αδείας του κυρίου ή κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ευρεσιτεχνίας. Δεν επιτρέπεται το Μέσο Αλληλεπίδρασης να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή στοιχείων προκειμένου να αποσπάσετε χρηματικά ποσά ή να προωθήσετε, διαφημίσετε ή παροτρύνετε την πώληση οιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η προσέλκυση άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας feelthebeauty προκειμένου να γίνουν μέλη οποιασδήποτε εμπορικής υπηρεσίας on-line ή άλλου οργανισμού. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που υποβάλλετε στη ιστοσελίδα feelthebeauty μέσω του Μέσου Αλληλεπίδρασης θα θεωρείται κοινό και μη εμπιστευτικό και μπορεί να χρησιμοποιείται από την feelthebeauty χωρίς περιορισμό. Περαιτέρω, όταν παρέχετε πληροφορίες ή στοιχεία μέσω της ιστοσελίδας feelthebeauty (δηλαδή μέσω chat, πινάκων ανακοινώσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμαρτυριών ή άλλως), παραχωρείτε στην feelthebeauty διεθνώς, συνεχές, άνευ ανταλλάγματος, ανέκκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα καθώς και την άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, εκδίδει, δημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα και διανέμει τις πληροφορίες αυτές ή στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο είτε τώρα ή μετέπειτα. Παρά τα ανωτέρω, η feelthebeauty θα χειρίζεται όλα τα προσωπικά στοιχεία (δηλαδή ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου). Διατηρούμε το δικαίωμα να εκδίδουμε οποιαδήποτε υποβληθέντα στοιχεία και να επιλέγουμε εάν τα υποβληθέντα αυτά στοιχεία θα περιλαμβάνονται ή όχι στο Μέσο Αλληλεπίδρασης κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Το Μέσο Αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει γνώμες, δηλώσεις και άλλα περιεχόμενα τρίτων μερών. Η feelthebeauty δεν ευθύνεται για την προβολή, παρακολούθηση ή διακρίβωση του περιεχομένου αυτού περιλαμβανομένων της ακρίβειας, αξιοπιστίας ή συμμόρφωσής του με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους. Τυχόν γνώμες, δηλώσεις ή άλλα περιεχόμενα που εκφράζουν τρίτα μέρη αποτελούν γνώμες και δηλώσεις αυτών των τρίτων μερών και όχι της feelthebeauty. Η feelthebeauty δεν ευθύνεται για καμία τέτοια γνώμη, δήλωση ή άλλο στοιχείο που αποστέλλεται στο Μέσο Αλληλεπίδρασης ή το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτού.

Χρήστες
Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, τα στοιχεία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση προϊόντων. Η ιστοσελίδα λειτουργεί και ελέγχεται από την feelthebeauty και η feelthebeauty δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση σχετικά με το αν τα στοιχεία που περιέχει αυτή η ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση και σε άλλες ιστοσελίδες. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα αυτή μέσω άλλων ιστοσελίδων, πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τοπικούς νόμους, εάν και εφόσον τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.

Απαλλαγή από Ευθύνες
Η ιστοσελίδα της feelthebeauty υφίσταται ως έχει. Η feelthebeauty δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρές διαβεβαιώσεις κυριότητας, διαβεβαιώσεις περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η feelthebeauty δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση ή πληρότητα οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στην ιστοσελίδα feelthebeauty ή το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτής. Η feelthebeauty δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας της  θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Εάν λάβετε υπόψη σας, ή χρησιμοποιήσετε τέτοιο στοιχείο, θα φέρετε μόνοι τον κίνδυνο. Η feelthebeauty δεν διαβεβαιώνει ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα feelthebeauty θα είναι προσβάσιμη κατά πάντα χρόνο, ότι θα είναι απαλλαγμένη από λάθη, ότι θα διορθώνονται τυχόν ελαττώματα, ή ότι η ιστοσελίδα feelthebeauty ή οι διακομιστές (servers) που επιτρέπουν την πρόσβαση είναι απαλλαγμένοι ιών ή άλλων επιβλαβών συστατικών. Η feelthebeauty δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί οποιαδήποτε ζημία, ή βλάβη οφειλόμενη σε ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλους λόγους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την πρόσβαση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση που κατά το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε σας.

Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η feelthebeauty δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας feelthebeauty, ακόμα και αν η feelthebeauty, έχει ενημερωθεί από συμβούλους σχετικά με το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών, σε περίπτωση που οι ζημίες αυτές οφείλονται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή σε άλλα γεγονότα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της feelthebeauty.
Σε περίπτωση που κατά το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε σας.

Αποζημίωση
Υπέχετε ευθύνη να αποζημιώσετε την feelthebeauty, για οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, περιλαμβανομένων εύλογων επαγγελματικών αμοιβών συμβούλων, που γεννάται ή προκύπτει από στοιχεία ή πληροφορίες που υποβάλλετε, αποστέλλετε ή μεταφέρονται δια του Μέσου Αλληλεπίδρασης, από τη χρήση που κάνατε της ιστοσελίδας feelthebeauty, από τη σύνδεση με την ιστοσελίδα feelthebeauty, από την εκ μέρους σας παραβίαση των Όρων Χρήσης ή την εκ μέρους σας παραβίαση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων.

Διάφορα
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με εξαίρεση τις αρχές των κανόνων συγκρούσεων του δικαίου αυτού. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και δια της παρούσης συναινείτε και υποβάλλεστε στην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων για τους σκοπούς επίλυσης οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι παράνομη, άκυρη ή για οιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ και εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης.

Εγγραφή στο site των Αντιπροσώπων
Μπορείτε να εγγραφείτε στην σελίδα των Consultants (μελών) feelthebeauty, από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα που αφορούν τους Consultants και τους Sales Leaders, να έχετε ηλεκτρονική πρόσβαση σε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και να κατεβάζετε χρήσιμα εργαλεία online προώθησης.
Για την εγγραφή στο site απαιτείται ο κωδικός αριθμός μέλους και ο ορισμός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password).

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης του site και τη Δήλωση Ασφαλείας και Απορρήτου, όπως θα ισχύουν κάθε φορά. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση παραλαβής κτλ), να τα ενημερώνετε επιμελώς και να τα διατηρείτε έγκυρα, ακριβή και αληθή.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη, καθώς και για κάθε είσοδο, χρήση, αλλαγή, ενημέρωση και εν γένει οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης λογαριασμού ή άλλη πράξη που διενεργείται από τον προσωπικό τους λογαριασμό. Η feelthebeauty δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία οφειλόμενη σε παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, σε κακή διαχείριση ή σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Η feelthebeauty διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στο site σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης ή παραβίασης των παρόντων όρων χωρίς προειδοποίηση.

ΑΓΟΡΕΣ ORIFLAME

Παραγγελία προϊόντων
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον ανεξάρτητο συνεργάτη της Oriflame και να ενημερωθείτε για τα προϊόντα της Oriflame και τους τρόπους παραγγελίας. O Αντιπρόσωπος θα σας ενημερώσει σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της Oriflame και τη διαθεσιμότητά τους. Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα της Oriflame και μέσω διαδικτύου, εδώ . Εάν θέλετε να γίνετε κι εσείς Αντιπρόσωπος της Oriflame, εγγραφείτε στο : http://bit.ly/2ujipj7

Εκτέλεση παραγγελιών – Έξοδα αποστολής – Παράδοση προϊόντων
Ως προς το χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών σας και τις διευθετήσεις της παράδοσης των προϊόντων, θα ενημερωθείτε από τον Αντιπρόσωπο που σας εξυπηρετεί.

Επιστροφές προϊόντων / Δικαίωμα υπαναχώρησης
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίηση της αγοράς.

H Oriflame παρέχει 100% ικανοποιητική υπόσχεση, ώστε εάν δεν σας αρέσει κάποια από τις αγορές σας για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε απλώς να την επιστρέψετε και να λάβετε πίσω τα χρήματα που καταβάλατε. Η  Εγγύηση της Oriflame ισχύει επιπροσθέτως των βασικών δικαιωμάτων σας και σας παρέχει το δικαίωμα ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας σας.

Τα προϊόντα μπορούν να επιστρέφονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εγγύηση Ικανοποίησης  ή σε κάθε περίπτωση σε διάστημα που δεν είναι μικρότερο από το διάστημα που προβλέπει ο νόμος. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει την τελευταία ημέρα της καμπάνιας εντός της οποίας δικαιούστε να υπαναχωρήσετε, σύμφωνα με την Εγγύηση Ικανοποίησης της Oriflame ή σε κάθε περίπτωση σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας
– που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών ή
– που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού σε περίπτωση που με μία παραγγελία παραγγείλατε περισσότερα προϊόντα παραδιδόμενα χωριστά.

Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες ισχύος κάθε Καμπάνιας από τον Αντιπρόσωπό σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Επισημαίνουμε ότι εσείς φέρετε το βάρος απόδειξης ότι ασκήσατε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα στην Oriflame χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Δεν επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη επιστροφής, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά με τον Αντιπρόσωπο.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, ο Αντιπρόσωπος οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα που εισέπραξε από εσάς για τα προϊόντα που επιστρέφετε, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τρόπο παράδοσης που συμφωνήσατε με τον Αντιπρόσωπο), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Ο Αντιπρόσωπος οφείλει να εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Ο Αντιπρόσωπος δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι τα στείλατε πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο εσείς φέρετε το βάρος απόδειξης ότι ασκήσατε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους (π.χ. κρέμες, αρώματα κλπ.)
– στα εσώρουχα και μαγιό για λόγους προστασίας της υγείας και για λόγους υγιεινής
– για αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 30 ευρώ
και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, οφείλετε να παραδίδετε τα προϊόντα καθώς και τυχόν έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. οδηγίες χρήσης, συνοδευτικά έντυπα κλπ) άθικτα και σε άριστη κατάσταση.

Η Εγγύηση Ικανοποίησης της Oriflame, όπως ισχύει κάθε φορά, προβλέπει πρόσθετες δυνατότητες επιστροφής προϊόντων σε σχέση με τις δυνατότητες που προβλέπει η νομοθεσία.
Υπενθυμίζουμε ότι η Oriflame ευθύνεται για τα ελαττωματικά προϊόντα σύμφωνα με το αρθρ. 6 του ν. 2251/1994, καθώς και για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. H Εγγύηση ικανοποίησης της Oriflame, καθώς και η ευθύνη της για την ασφάλεια των προϊόντων της αφορούν μόνο προϊόντα που φέρουν τα σήματα της Oriflame και πωλούνται από την Oriflame Ελλάδας βάσει σχετικών νόμιμων παραστατικών.
Εάν είστε μέλος , μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις προσφορές της Oriflame από τις μπροσούρες που λαμβάνετε σε κάθε καμπάνια αλλά και μέσω Διαδικτύου, στη σελίδα www.feelthebeauty.gr
, και να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας με τους ακόλουθους τρόπους:

Τηλεφωνικές παραγγελίες
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Oriflame 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το 24ώρο (210 3362030 και 801 11 68 801) και να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας μέσω τηλεφώνου.

Online παραγγελίες
Μπορείτε να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας και online μέσω της σελίδας www.feelthebeauty.gr. Η παραγγελία στην σελίδα feelthebeauty προϋποθέτει την προηγούμενη εγγραφή και ενεργοποίηση του κωδικού μέλους, καθώς και την ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα .